نوع سند جهت ترجمه به انگلیسی قيمت ترجمه به تومان
 نرخ ترجمه انگلیسی شناسنامه (افراد مجرد و كودك) ۳۵۰۰۰
هزینه ترجمه انگلیسی شناسنامه (افراد متاهل) ۳۵۰۰۰
تعرفه ترجمه مشخصات فرزندان ۵۰۰۰ 
نرخ ترجمه انگلیسی توضيحات شناسنامه ۵۰۰۰
هزینه ترجمه انگلیسی گذرنامه ۳۵۰۰۰
تعرفه ترجمه انگلیسی خلاصه فوت ۳۵۰۰۰
نرخ ترجمه انگلیسی گواهي تجرد ۳۵۰۰۰
هزینه ترجمه انگلیسی گواهي ولادت ۲۰۰۰۰
تعرفه ترجمه انگلیسی سند ازدواج ۹۰۰۰۰

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است        

 نرخ ترجمه انگلیسی رونوشت سند ازدواج  ۹۰۰۰۰
هزینه ترجمه انگلیسی سند طلاق ۹۵۰۰۰۰
 تعرفه ترجمه انگلیسی رونوشت سند طلاق ۹۵۰۰۰۰
نرخ ترجمه انگلیسی سند ملك (عادي) ۹۵۰۰۰۰
اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر) ۵۰۰۰
 تعرفه ترجمه انگلیسی سند وسائط نقليه (سند ماشین) ۴۰۰۰۰
 تعرفه ترجمه انگلیسی گواهي عدم سوء پيشينه ۳۵۰۰۰
هزینه ترجمه انگلیسی وصيتنامه  (تا ۱۰ سطر) ۸۰۰۰۰
بالای ۱۰ سطر (هر سطر) ۵۰۰۰
نرخ ترجمه انگلیسی وكالتنامه (تا ۱۰ سطر) ۸۰۰۰۰

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي ۱۰ سطر (هر سطر) ۵۰۰۰
مبایعه (تا ۱۰ سطر) ۹۰۰۰۰
بالاي ۱۰ سطر (هر سطر) ۵۰۰۰
اجاره نامه  (تا ۱۰ سطر) ۵۰۰۰۰
بالای ۱۰ سطر (هر سطر) ۵۰۰۰
برگ ارزيابي ملك (تا ۱۰ سطر) ۷۰۰۰۰
بالای ۱۰ سطر (هر سطر) ۵۰۰۰
بنچاق (تا ۱۰ سطر) ۱۰۰۰۰۰
بالای ۱۰ سطر (هر سطر) ۵۰۰۰
تعهدنامه (تا ۱۰ سطر) ۸۰۰۰۰  

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي ۱۰ سطر (هر سطر) ۵۰۰۰
 نرخ ترجمه انگلیسی اقرارنامه (تا ۱۰ سطر) ۸۰۰۰۰
   
نرخ ترجمه انگلیسی هر نوع سندی كه در سربرگهای رسمی تنظيم شده باشد (تا ۱۰ سطر) ۸۰۰۰۰
بالاي ۱۰ سطر (هر سطر) ۵۰۰۰
نرخ ترجمه قرارداد {متون فارسی و متون انگليسی نوشته شده در آمريكا، انگلستان، كانادا، استراليا} ۶۰۰۰۰-۸۰۰۰۰
هزینه ترجمه انگلیسی كارت (انواع كارت) ۳۰۰۰۰
تعرفه ترجمه انگلیسی حكم دادگاه (هر صفحه) ۸۰۰۰۰
نرخ ترجمه انگلیسی گواهينامه‌های (تحصيلی و فنی ـ حرفه‌ای) ۳۵۰۰۰
تعرفه ترجمه انگلیسی ريز نمره (هر ترم دانشگاهی) ۲۰۰۰۰
 تعرفه ترجمه انگلیسی ريز نمرات (هر ترم دبيريستان)                   ۱۸۰۰۰
نرخ ترجمه انگلیسی گواهي كار (تا ۵ سطر)   ۴۰۰۰۰
بالاي ۵ سطر (هر سطر) (برای هر سال ۳ ترم محاسبه خواهد شد) ۵۰۰۰
 نرخ ترجمه انگلیسی سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)   ۲۰۰۰۰
هزینه ترجمه انگلیسی قبض (انواع قبوض) برق تلفن موبایل       ۳۵۰۰۰
هزینه ترجمه انگلیسی فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)   ۳۵۰۰۰
نرخ ترجمه انگلیسی پرينت حساب بانكي (هر صفحه) ۴۰۰۰۰
 نرخ ترجمه انگلیسی دفتر چه هاي بانكي ۴۰۰۰۰
 نرخ ترجمه انگلیسی گواهي موجود بانك ۴۰۰۰۰
هزینه ترجمه انگلیسی جواز كسب (انواع جواز كسب) ۴۰۰۰۰    

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

 نرخ ترجمه انگلیسی اساسنامه (هر صفحه) ۶۰۰۰۰
 نرخ ترجمه انگلیسی رزنامه رسمي (تا ۱۰ سطر) ۶۰۰۰۰
بالای ۱۰ سطر (هر سطر) ۵۰۰۰
هزینه ترجمه انگلیسی ليست بيمه (هر صفحه) ۴۰۰۰۰
هزینه ترجمه انگلیسی مدارك صادره خارج از كشور (تا ۵ سطر) ۵۰۰۰۰
بالای ۵ سطر (هر سطر) ۵۰۰۰

نرخ ترجمه غير رسمی به زبان انگلیسی – قيمت ها به تومان می باشد

قیمت ترجمه انگليسی ـ فارسی متون عادی (هر صفحه) ۱۵۰۰۰
تعرفه ترجمه انگليسی ـ فارسي متون تخصصی (هر صفحه) ۲۰۰۰۰
تعرفه ترجمه فارسی ـ انگليسی متون عادی (هر صفحه) ۳۰۰۰۰
هزینه ترجمه فارسی ـ انگليسی متون تخصصی (هر صفحه) ۳۰۰۰۰الي ۵۰۰۰۰   
نرخ ترجمه شفاهی (۸ ساعت كاری) انگليسی ۵۰۰۰۰۰
قیمت ترجمه شفاهی (۸ ساعت كاری) غير انگليسی از ۵۰۰ تا ۱ میلیون
نرخ ترجمه انگلیسی نوار و فيلم (هر دقيقه) (حد اقل ۲۰ دقيقه) (پياده سازی) ۲۵۰۰۰